Privacyverklaring R.K. Begraafplaatsen H. Michaël In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de RK Begraafplaatsen

 1. Michaël te Weerselo verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.

INFORMATIE VOOR BEGRAAFPLAATSEN De RK Begraafplaatsen H. Michaël informeert – op verzoek – betrokkenen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail aan:

 • De rechthebbenden/contactpersonen opgenomen in het nabestaanden- en/of begraafplaatsregister (grafrechten).
 1. Naam en contactgegevens van de RK Begraafplaatsen H. Michaël
 • Naam: R.K. Begraafplaatsen H. Michaël
 • Postadres: Legtenbergerstraat 2, 7595 XB te Weerselo
 • Telefoonnummer: 074-277 25 29
 • E-mail bestuur: secretaris@begraafplaatsen-h-michael.nl
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door H. Michaël?
 • In de nabestaandenadministratie staan diverse persoonsgegevens over de overledene en de rechthebbenden/contactpersonen van een graf.
 • In het financieel systeem staan bepaalde financiële gegevens over betalingen.
 • Op de website staan namen en contactgegevens van het bestuur, de administrateurs en de beheerders van de begraafplaatsen. Ook staan op de website foto’s van de begraafplaatsen en activiteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
 • Welke persoonsgegevens precies worden geregistreerd vindt u in meer detail in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens RK Begraafplaatsen H. Michaël 2020.
 1. Met welk doel verwerkt H. Michaël persoonsgegevens?
 • Michaël registreert persoonsgegevens om in de begraafregisters vast te leggen wie rechthebbende en/of contactpersoon is en wat de duur van het contract is.
 • De begraafplaatsen zijn een onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. De RK Begraafplaats H. Michaël is altijd verbonden met andere R.K. Kerkelijke instellingen in Nederland. H. Michaël draagt bij aan de instandhouding en juistheid van de kerkelijke begraafplaatsadministratie en archieven.
 • De begraafplaats heeft een begraafplaatsarchief. In het begraafplaatsarchief wordt bijvoorbeeld het kerkhofregister bewaard. De begraafplaats kan ook persoonsgegevens bewaren in het archief als bron voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Dit doet de begraafplaats alleen als zij belang heeft bij het doel van het archief.
 1. Welke bevoegdheid heeft de H. Michaël om persoonsgegevens te verwerken?
 • De H. Michaël mag bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, verwerken op grond van de wet (artikel 9, lid 2 sub d AVG).
 • Andere persoonsgegevens mogen door H. Michaël worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van de H. Michaël bij:
 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de belastingdienst, de sociale dienst, politie of justitie) of kerkelijke overheid.
 • De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep).
 1. Bewaartermijn
 • De H. Michaël bewaart persoonsgegevens zolang een betrokkene ingeschreven staat als rechthebbende/contactpersoon van een graf op één van de begraafplaatsen. Bent u geen rechthebbende/contactpersoon van een graf meer, dan verwijderen we de persoonsgegevens binnen een jaar uit de actieve begraafplaatsadministratie van de begraafplaats.
 • De H. Michaël verwijdert geen persoonsgegevens van overledenen, dit ten behoeve van het kerkelijk erfgoed.
 • Soms kunnen wij persoonsgegevens niet meer verwijderen, omdat het verwijderen daarvan uitzonderlijk veel werk van de H. Michaël vraagt. Gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd kunnen worden zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens in gedrukte nummers van het begraafplaatsblad of informatiebulletin.
 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
 • Als u een overeenkomst hebt met de H. Michaël, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een schenkingsovereenkomst, dan moeten bepaalde gegevens aan de Belastingdienst of een ander overheidsdienst worden verstrekt op grond van een wettelijke plicht.
 • De begraafplaats kan een salarisadministratiekantoor inschakelen. Voor sommige diensten kan de begraafplaats ook een externe partij inschakelen, bijvoorbeeld voor het beheer van de begraafplaatsadministratie. In al deze gevallen maakt de begraafplaats met deze derde afspraken over de veiligheid van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst.
 1. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens
 • De beveiligde toegang tot het administratiesysteem is beperkt tot de beheerders en de administrateurs van de plaatselijke begraafplaatsen en de leden van het bestuur van de H. Michaël. Andere personen hebben geen toegang.
 • De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de penningmeester en de leden van het bestuur van de H. Michaël. Andere personen hebben geen toegang.
 • Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie. Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.
 1. Recht op inzage en correctie
 • Iedere rechthebbende van een graf heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. U kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij een van de leden van het bestuur van de H. Michaël.
 • Iedere vrijwilliger heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. U kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij een van de leden van het bestuur van de H. Michaël.
 • De contactgegevens van het bestuur van de H. Michaël staan bovenaan deze privacyverklaring vermeld.
 • Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan het bestuur van de H. Michaël. 
 1. Verwijderen van gegevens
 • Een verzoek om contactgegevens, financiële of andere algemene persoonsgegevens te verwijderen kunt u richten aan het bestuur van de H. Michaël. De contactgegevens van het bestuur van de H. Michaël vindt u bovenaan de privacyverklaring. De administrateurs van de begraafplaats of de leden van het bestuur van de H. Michaël behandelen uw verzoek.
 • Indien u als rechthebbende de grafakte wilt overdragen aan een andere persoon dient u contact op te nemen met het bestuur, u vindt deze gegevens bovenaan de privacyverklaring.
 1. Klachtrecht
 • Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het bestuur van de H. Michaël. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
 • Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
 • Indien het bestuur van de H. Michaël het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de RK Begraafplaatsen H. Michaël richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens T.a.v. de klachtencoördinator Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG