Reglement – bijlage 1

logo_michaelVoorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen

 

 

Deze voorschriften behoren tot artikel 33 van het Reglement van de kerkelijke instelling R.K. Begraafplaatsen H. Michaël, houder van de begraafplaatsen te Weerselo, Rossum, Deurningen en Saasveld.

Artikel 1

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven.

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.

Artikel 3

  • Op een graf (maximaal twee overledenen boven elkaar) worden toegelaten liggende zerken, in de afmetingen 200 x 100 cm en staande graftekens in de afmetingen 100 x 100 cm, waarvan tevoren het ontwerp door het bestuur is goedgekeurd. De maximale hoogte bedraagt 110 cm.
  • Op een kindergraf worden toegelaten liggende zerken, in de afmetingen 120 x 60 cm en staande graftekens in de afmetingen 60 x 75 cm, waarvan tevoren het ontwerp door het bestuur is goedgekeurd. De maximale hoogte bedraagt 75 cm.

Artikel 4

  1. Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoege van het bestuur. Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht dient hiervan gebruik te worden gemaakt.
  2. Urnen die op een graf worden bijgezet, dienen hecht aan de ondergrond te worden verbonden ten genoege van het bestuur.

Artikel 5

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 0,75 m.

In de ruimte om het graf mag geen marmerslag, grind of anderszins worden gestrooid of tegels worden gelegd.

Artikel 6

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, ter beoordeling van de beheerder.

Artikel 7

Op de begraafplaats worden niet toegelaten:

  • ijzeren hekken
  • palen met buizen of kettingen.

Artikel 8

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

Artikel 9

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats en daarnaar te handelen.

Artikel 10

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement:

  1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
  2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
  3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de aula of de kapel. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegestaan.
  4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

Artikel 11

Voor het plaatsen van zerken en graftekens wordt door het bestuur geen tarieven geheven.

Artikel 12

Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende – of de leverancier namens de rechthebbende -, schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.

Artikel 13

Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogefijk na het overlijden doch uiterlijk 36 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven.

Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 36 van het reglement van de begraafplaats bepaalt:

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

Artikel 14

Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 8 uur tot 17 uur.

Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.

Voor bezoekers is de begraafplaats toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Artikel 15

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

Artikel 16

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

Artikel 17

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Artikel 18

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur is verboden.

Artikel 19

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 1 juni 2011.